Kupní smlouva

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Tato smlouva (dále jen "Smlouva") definuje vztah mezi fotobankou ObjednejFoto.cz, jejímž provozovatelem je Pavel Mikoška (dále jen "ObjednejFoto.cz") a jakýmkoliv zákazníkem webových stránek ObjednejFoto.cz (dále jen "Zákazník"), kupujícím a stahujícím fotografii, ilustraci, vektor, video či jinou ilustrovanou nebo grafickou práci (dále jen "Grafická práce") z webových stránek fotobanky ObjednejFoto.cz.

Zákazník potvrzuje, že je svázán touto Smlouvou a souhlasí s tím, že tato Smlouva platí pro každý produkt zakoupený na fotobance ObjednejFoto.cz pod příslušnou licencí.

Jestliže je Zákazníkem společnost, firma, či jiná právnická osoba, potom se "Zákazníkem" rozumí i všechny Zákazníkovy pobočky (konkrétně jakákoli další společnost či právnická osoba, která kontroluje Zákazníka, je jím kontrolována, nebo je ve společném řízení Zákazníkem).

Zákazník potvrzuje a souhlasí, že předmětem této Smlouvy není prodej Grafické práce, ale pouze prodej licence (oprávnění) k použití Grafické práce. Zákazník se zakoupením nestává vlastníkem Grafické práce, může však grafickou práci využívat dle podmínek uvedených dále v této smlouvě, dle licence.

 

LICENCE REDAKČNÍ POUŽITÍ

 

Licence Redakční použití (dále jen "RP") je na prodej pouze pro REDAKČNÍ a OSOBNÍ užití.

 

Tímto vám poskytujeme neexkluzivní, trvalou, celosvětovou a nepřenosnou licenci k použití Grafické práce k účelům definovaným níže v této Smlouvě ("Povolené užití" viz níže). Grafická práce se nesmí použít jinak, než jak stanoví Povolené užití. ObjednejFoto.cz nebo dodavatel Grafické práce má všechna ostatní práva ke Grafické práci, včetně všech kopírovacích práv a jiného duševního vlastnictví vztahující se na Grafickou práci. 

 

Způsob použití RP licence

 

(a) Smíte použít Grafickou práci pouze pro osobní, zpravodajské a nekomerční účely v souladu s Povoleným užitím. Nesmíte tedy používat Grafickou práci ve spojení s jakýmikoliv komerčními účely, jako je další prodej Grafické práce či poskytování Licence na Grafickou práci.

 

(b) Omezení týkající se místa použití. Pouze vy (Zákazník) máte povoleno používat Grafickou práci, a ikdyž můžete přenášet soubory obsahujíci Grafickou práci a Odvozenou Grafickou práci ke svým klientům, tiskárnám nebo ISP za účelem reprodukce v souladu s Povoleným Použitím, jste povinni zajistit, že tyto třetí strany nebudou moci Grafickou práci používat. V daném čase můžete používat Grafickou práci pouze na jednom místě, přestože Zakázané Použití a jiná ustanovení této Dohody vás opravňují používat kolikrát chcete. Můžete fyzicky přenést Grafickou práci z jednoho místa na druhé, ale v tomto případě můžete používat Grafickou práci pouze na novém místě. Pokud požadujete používání Grafické práce na více místech, musíte si Grafickou práci stáhnout vícekrát pro každé jednotlivé použití. Můžete si udělat jednu kopii výhradně pro záložní účely a k této kopii musíte přiložit veškeré nutné informace o Grafické práci.

(c) Povolené užití RP licence.

 

V souladu s podmínkami Zakázaného užití, které je definováno níže, následuje výčet Povolených užití Grafické práce:

- zábavné a zpravodajské publikace, včetně časopisů, novin, knih, periodik, letáků, televize, video přenosů a divadelních představení


- on-line či elektronické publikace, včetně blogů, aplikace pro mobilní telefony a webových stránek


- tisk plakátů, obrazů a další reprodukce výhradně pro osobní použití, ale ne pro prodej a jiné komerční účely


- všechna jiná použití, která byla písemně potvrzena od ObjednejFoto.cz

 

V případě vzniku jakýchkoli obav, že by vaše použití nebylo v souladu s Povoleným užitím nás kontaktujte.

 

(d) Porušení RP licence - Zakázané užití

 

Nesmíte s Grafickou Prací udělat nic jiného, než co je přesně stanoveno v předchozím odstavci. Pro větší zřejmost stanovujeme Zakázané Užití. Nesmíte tedy:

- používat Grafickou práci pro jakékoli komerční účely (tj. přímo propagovat produkt nebo službu na trhu).


- používat Grafickou práci v reklamě a propagačních projektech, včetně tištěných reklam, billboardů, obalech výrobků, ve filmech, katalozích, propagačních přáních (tj. neprodávat a neudělovat licenci).


- používat Grafickou práci v návrzích designu, webových stránek, Flash aplikacích, elektronických přání a brožurách určených pro prodej, bez ohledu na to jestli se jedná o aplikaci on-line či ne.


- používat a zobrazovat Grafickou práci na webových stránkách a jiných místech, kde by bylo účelem prodat či udělit licenci na produkt vyrobený "na zakázku", včetně pohledů, hrnků, trik, plakátů, vztahuje se i na "na zakázku" vytvářených webových stránek.


- používat Grafickou práci na jakémkoli plakátu (tištěném na papíře či na plátně či jiných médiích), nebo jakémkoli předmětu určeném pro prodej a distribuci s účelem zisku.


- používat Grafickou práci jako část ochranné známky, v obchodním jménu či logu.


- zahrnout Grafickou práci do jakéhokoli produktu, v důsledku jeho distribuce by se Grafická práce stala dostupná v elektronické podobě pro jakoukoli třetí stranu (jako např. elektronická přání, webové stránky).


- používat Grafickou práci způsobem, který je provozovatelem ObjednejFoto.cz či platným zákonem považován za pornografický, obscénní, nemorální, urážející či hanlivý anebo by způsoboval osobám a výrobkům zobrazovaných v Grafické práci špatnou pověst.;

(a) používat a zobrazovat Grafickou práci tak, že by připomínala osobu způsobem který by vedl rozumného člověka k tomu myslet si, že taková osoba používá či osobně doporučuje jakýkoli produkt, službu či obchod.

(b) Použití, které zobrazuje osobu v citlivých tématech (jako je například mentální či fyzické postižení, sociální záležitosti, obtěžování, sexuální obtěžování, zločin) nebo by bylo útočné, musí být doprovázeno prohlášením, které tvrdí, že Grafická práce je používaná pouze pro ilustrační účely, a jakákoli osoba zobrazená na Grafické práci je pouze model, který zobrazuje onu osobu. Použití smí zobrazit model jen stejným způsobem a ve stejném kontextu jako sama Grafická práce.

 

- zpětně konstruovat, dekompilovat nebo rozkládat jakoukoli část zdrojového kódu, pokud je obsažen v Grafické práci.


- odstranit nebo skrýt označení autorských práv, ochranné známky nebo jiných vlastnických práv z jakéhokoli místa Grafická práce.


- udělovat další Licenci, znovu prodat, pronajmout, zapůjčit, postoupit, darovat nebo jinak přenášet nebo šířit obsah, nebo práva udělená podle této Dohody.


- používat Grafickou práci na více než jednom místě současně nebo umístit kopii Grafické práce na síťový nebo webový server pro použití jinými uživateli.


- používat nebo zobrazit Grafickou práci v elektronické podobě, která umožňuje aby byla stažena, nebo distribuována prostřednictvím mobilních a jiných zařízení.


- reprodukovat Grafickou práci, nebo části Grafické práce, buď samostatně nebo v kombinaci s jinými, ve více než 250.000 výtiscích či zobrazeních.

 

- zobrazovat Grafickou práci na webových stránkách v rozlišení více než 1500x1500 pixelů (bez ohledu na rozlišení Grafické práce, původně stažené z ObjednejFoto.cz).

 

Ostatní ujednání

 

Udělováním licencí na grafické práce od ObjednejFoto.cz a užitím zmíněné grafické práce výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy.

Berete na vědomí a souhlasíte, že jste četli a rozumíte podmínkám této smlouvy, podmínkám poskytování služeb a souhlasíte, že budete vázáni touto smlouvou a podmínkami poskytování služeb, které může provozovatel těchto webových stránek čas od času upravovat.